ê

陶土

 

一丸土對怪手 ê 魔掌脫逃出來

lak dīh 工地 ê 路邊

kāh qirh 返來撣-i 壁角

風吹日曝變成一塊無意義 ê 東西

用鎚仔搥一下破破灰灰去

透水攪攪咧,變做一凅泥膏糜

倒落去石膏板頂

無若久堅做一毬 kahna 麻糬

碖碖咧,變成一 npyá

切切咧 kahna 麵線

ndīh-ndī 咧,變做一粒圓球

囥於輪盤頂扭做一塊碗

kûan 變成坩

嘴口合起來變做一個甕

扭長變成一支花矸

氣着 kāh 伊囥於窯裡用火 kāh 伊燒到一千三百度

土又原無聲無說

叫而土已經燒死去啦

拍開窯門一下看

土恬恬坐 dīh

變做一個親像鋼鐵 hiah-ni dīng

kahna 璇石 kim-爍爍

用親像閃電 ê 眼神niah le

niah ngī-ngī  

 

up

BOKLOQ