ê

◎畫家˙詩人

 

一九九九年五月

beh 去拜訪一個畫家

知影伊蹛 dī 東京調布

是東京第一等 ê 別莊區

kong 若趁大錢 ê 畫家màih 去嘛無了啥乜

嘛佫

為着好奇 beh 看調布到底有若第一

ya 是坐車去到調布

 

對車頭

順一條恬靜 kah 路迡連一個人一張車都無 ê 街仔路一直去

兩旁邊攏是 hoh 県牆仔圍 le ê 厝頂

到盡頭

看見一間平厝仔bih dīh 溪坪

kah kahna unku  ê 老人giông beh 跙落去溪仔底

門牌仔頂寫着畫家 ê  

輕輕仔 kāh qoqk 三下門

一個八十外歲 ê 人開門出來

 kāh dìmh  一下頭,問伊咁是畫家先生?

認出我 ê 台灣日本話

伊講「咱用咱 ê 話,我 ya 會曉講咧」

畫家 ê 畫室設 dīh 客聽,向對 Tamagawa

室內無電視

也無電話

一幅未完成 ê 油繪掛 dīh 畫架仔頂

畫着 lib beh lak Tamagawa 落去 ê 日頭

畫家 ê 婦人講「此幅圖伊畫五十年啦!卡看嘛無成 Tamagawa  ê 景色」

我一看,其實已經完成

he beh 落去台灣海峽 ê 日頭

 

hōh 伊一包凍頂茶做見面禮

我提起有人出好價想 beh 收買伊 ê 作品 ê 代志

畫家搖頭講起

六十年前,伊對荒郊野外 ê 調布

揹一幅三百號 ê 油繪,行一日塔塔,提去 Ueno 參展

入選啦

過返日

有一個美麗 ê 查某囝仔來到伊蹛 ê 所在

講伊願意 beh 嫁伊

講伊有一份微薄 ê 薪水 tāng 仔支持伊畫圖

畫家接受伊 ê 好意

自安呢二個人逗陣蹛 le Tamagawa ê 溪邊

Tamagawa ê 水流聲

Tamagawa ê 黃昏 ê 日頭

畫了六十年

圖是尹二人 ê 愛所生

哪有人 le 賣子兒

 

離別 ê

畫家 kāh 我送伊 ê 見面禮退還 hō

講伊若嘴焦都攏食白水

尹兜無泡茶 ê 傢俬

問伊後回提啥乜來你卡 kah-

畫家講「Ah-無,拜託你提一粒文旦柚來 hō 我」

我講:好,若會 dàng

我會順續提一粒故鄉 ê 日頭來 hō

 

○○五年十二月

有人寄一張批 hō

招我去參加一個詩會

照指示 ê 路線坐車

彎來穵去,順一條黕仔膠路一直去

新店溪 dī 車輪下腳 ê 深谷底

看着一隻吶鴞 dī le

 

車停 le 一棟 kahna 城堡 ê 大樓頭前

通過守衛亭

行入若迷魂陣 ê 巷路

電梯倏一下到十樓 

十外個詩人模樣 ê 人坐 dī 客聽內 ê 沙發或是偍椅頂

對窗仔外看落去

下面 ê 樓仔厝若豆腐角

窗仔內是二百坪 ê 樓中樓

主人是一個七十外歲 ê 白馬王子

婦人是一個少年伊二倍半 ê 中國新娘

二個外傭 le kāh 伊逗管家

地毯、酒櫥新 cak-cak

主人 le káang ê 「超現實劣徒」

大家一手捧咖啡一手提詩頁 le 謳咾主人新做 ê

 

散會後

親像逶 Jack  ê 魔豆頂県 lak 落地

仰頭看白色 ê 城堡冷冷掛 dīh 半天

主人 ê 面影浮 le 頭殼內拭 būeh

趁日 ya būeh

拖起沉重 ê

lai 尋返 lài ê

 

up


BOKLOQ