ê

譯:千

 

 

 

一噂風

 

 

dīh ê 墓前

你着不 tāng

我無 dīh he

嘛無倒 dīh le

我已經

化做一噂風

dīh he 曠闊 ê 天空

dīh le 飄揚

若秋天着化做日頭光

le 照咱 ê 田園

冬天着化做親像璇石

le 閃爍的雨滴

早起時仔着變做一隻鳥仔

 tāng 叫你起床

若暗暝着變做天頂 ê

來守護你

dīh ê 墓前

你着不 tāng

我無 dīh he

嘛無倒 dīh he 遐死去

我已經

化做一噂風

dīh he 曠闊 ê 天空

dīh le 飄揚

我已經

化做一噂風

dīh he 曠闊 ê 天空

dīh le 飄揚

dīh he 曠闊 ê 天空

dīh le 飄揚

 

 

up

 


BOKLOQ