詞條檢索 撰寫者 台羅併音 現代台語併音∣  回首頁     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字母檢索說明

a.b.c 順檢索,您若知影詞條 ê 台語發音 ê 第一個羅馬字母,順 hid 個羅馬字母 hid 部分內面,去尋想 beh 點選 ê 詞條,輕輕點一下ē dàngh 連結。

拼音系統對照

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台語

荷蘭人kāh「平埔族人」叫做Formosankāh「平埔族語」叫做Formosanischer sprache ya Formosansch tale。荷蘭文 sprache ya tale hām 英文Language ê義相仝,是「語」ê 意思。問題在dīh “For-

mosan” zid 個詞現代人唸成:[ fo:mosan ],是英文式發音,荷文發音像[fo(r)mo-

san][fo] 後面有很明顯 ê 彈舌音 (r),親像1649 Candidius, Georgius 所著 ê  “A short  Description of  the Island of  For (-)mosa” kāh “Formosa” 寫做 “For- mosa”ē dàngh 明白

語言有一種放諸天下攏會準 ê 通則,是為beh hōh一句語詞唸起來卡順口、流暢、方便,有「美化發音ê 改變ê 象」(euphonic changes)。當一種語言hông移去做別種語言ê「外來語」ê時,除了頂面講ê現象以外,為符合固有ê語音習慣,借音、變音、加音ya是減音ê情形在所難免。當「話 ()zid句單音節語代入sprache講做:「Formosa話」ê 時,因為For kah mosa間有一個語音停頓過渡ê「溝」,自安呢發生「去尾」(apocope) 現象,mosa hông省略去,變成「For-話」,是極有可能 ê這可能是「Holo語」zid個名稱ê由來。雖然教羅式寫成「Holo」,實際發音又原發輕微ê彈舌音,講做:Foro

 


 

詞 條 檢 索

A

 

āNgāAmāgen阿妍】。ahvuddanna【鴨不癉仔】。aiidaityi【靉靆天amgōng【闇愩āmhsê頷垂āmhzî【頷耋āmhmi【頷彌 āmhnía【頷領】。amvyikur扁喎】。amsîr【湆勺】。amsiafa【湆杓仔 ānggatâu【尪仔頭ākâuhcīu【阿緱樹ânghkâuh-sek【紅緱色 ângh bīne quàih lurfh láng【紅面ê快落籠】。āuhsīu【後巢】。āuhdadla【後鐽仔】。āuhdaucau【後斗抄】。āuhbemghga【後尾門仔】。amkōcê 【奄蛄蝷】。ânghbīnhfuan【紅面番

B

bakziu【目睭】buzīlê【母子螺】bâhsā婆娑】。bā-tâuhzang【捚頭鬃】。bahláng【 肉籠】。bak-fue-bak-gîn【目睢目睨】。bângdang【芒苳】。bânghdângdiuwa【芒苳丟仔】。báu lipb qì【卯入去】。biilûa【米箬】。badsadbad 虱】bônghdònghzûn【艨艟船】。benzēndē【免煎呫】。

C

ciukud【手骨】。cîhia蚩仔】càngh-càng毳毳】。cauni'ya【草屣仔】。caumeh【草蜢】。caumehyatui【草蜢仔腿】。caubeh'yazûa【草花仔蛇】。cauĪnna【草絪仔】。cauqûn【草囷】。cibeehong【鼠尾風】。 ceeya【祡仔】。 cidzapb-dâng vehzapb-cid【七十銅八十鐵】。cif】。 cīacé侘傺】。ciáng【蹡】。ciauhwa仔】。ciucahkurh【手插胳】。 cùihlam【嘴罧】。cyītáng菁桶】。cìhhīng【刺莧】。cânhyig [田蛜] 。

cin'na [ 蜻仔] 。

D

Daihgi台語】dahdyi踏蹬】。ndāi【刐】。dān-dan【癉癉】。dāngsailâmhvak【東西南北】。daulang'ga【斗籠仔】。dêhkosui【茶沽哸】。diàuhding【吊丁】。 diàuhdīngga【吊燈仔】。diàuhO【吊烏】。dohding【杜丁】 

dohkau【杜猴」。dohkuaiia【杜乖仔】。dnghku【躑龜】。dūEhzâi【牴下臍dghbáng【長蟒dghlîau長窲dônghfuan【幢旛dōhvehia-qa【杜伯仔腳dūahkòng【大熕dūahkonghên【大篝弦

dībuling母乳】。dāuhtâu【豆頭】。dāuhqo【豆罟】。dāuhkúi【豆鬼】。 dāuhvìg【豆粊】。

E

éepuf【矮墣】。ê【鞋】。en 【j去】。ēntun鵪鶉】。煙腸。

F

fuua【拊仔fuah dur【砉刀fuah ciudurl手刀fuân qì【洹去】

fúe【睢】。funciaubaq【鳻鳥目】。fûn雲】。粉腸。粉zg。

G

gâm lē【喦咧】。gán lè【讞咧】。gêia ngìh-ngì【牙仔猌猌】。gekga【砡仔】。gihw】。gìmh-gìm崟崟】。gîrhvue【橈棓】。gôhqîhding【蜈蛭釘】。gòngh-gòng╮j。gûkakkó牛角kó】

H

hāhsa【夏晒】。nhā【閜】。hàyhkûr笱】。hàmhpuf【譀墣】。 hâmhvuat【咸魃】。hîhlânhceh【魚鱗砌】。hànghkang【伉剛】。heehang【火苀hén】。hènhnyáaa攇領仔hènh qūi hing【攇開胸hênhbén【懸冕】。hiap【拹】。hìmh ir【廞腰】。hòhkiah【戽橶】。 hòhdáu【戽斗】。hênhna【弦仔】。

I

yîhqablakkūr【圓匌六碢】。iabbée-káu【揲尾狗】。iab’ba【揲仔】。iaha【挖仔】。iaIa【野也】。iāmkēkyâ【閹雞行】。iam'ma【厴仔】。iamzyî【厴錢】。

K

kokvih嘓鱉kahhaf荷】。kādîh'ya茄篨仔】。kādyā-sek【茄萣色】。kāzūibaq【加鵻目】。kāzui【加鵻】。kānloq【干樂】。kālenpak【鉸撚仆】。nkâ le【牪咧】。kamtâu【篢頭】。kāuhkin【厚筋】。kâuhngì【猴猌】。kâuhkyâ【猴行】。kēcíng【雞筅】。kēdâi【雞】。keh'ya鍥仔】。nkyiya【鯁仔】。nkyí【耞】。kiuh npyī【勼鼻】。knglê螺】。 knghkwā【絭綰】。kōmo【蠱瘼】。kóong bûrh bánge【講無眄 e】。kòngh qādânghkud【摃腳胴骨】。kūbú【龜母】。kūsûr-vidlûr【寠藪畢羅】。 kwīh-qācīngfue【娙尻倉花】。kunnia【滾泠】。kāuciâng【佼】。 kurhĒhqang胳腋孔】。kûrua【笱仔】。kūrlêhcài【高麗菜】kaulirhcài【蒟蓼菜】。kwāvōŌ【菅埔芋】。kihlinhniau[麒麟]kōlō【姑路】。

L

lab dé【凹底lâhgîalâhlilāmku【惏佝làm【跺lānghgê【弄牙lāngmuif【弄 mif lānghlâu【弄鐃lāukáu【老耇lî【梠】。 lîhlg【蔞榔。 liâuhŎ【簍箶】uhzyi孓孜】。lg【紉】。 liàmlekga【鐮秝仔làuh ham【拉lôhsi螺絲loqk cùi淥嘴leh’ya [笠仔] lùrh siak-siaq躼竦竦】。lahciâng【 臘腸】。liāuhvèn【料變】liônghzûnhfue【龍船花】

M

môhhe毛蟹】mīsyī【彌生】。mà le【俛咧】。mauhcùi嘴】。 mohnho【饃栩】。mûahzî【麻糬】。

N

nâhAûhzīngga吶喉鐘仔gpi秧笓ngga【笎仔nî【苨   nâkyâ【籃筕】。nîhzyî【柅錢】。niauhbaq【瞗目】 。nâhgōng【吶戇】。 

O

ōdōhtâng【烏蠹虫】。ōdóh-âng【烏紅】ō【烏 ōqwa【烏 ōMvehvāng【烏呣白幫】。ōyaNdā【烏影】。ōgû dūah yá【烏牛大影】。ōhfwâi【芋n】。ōhbú芋母】。ōhlīngga【芋艿仔】。 ōdáai-sek【烏滓色】。Q

P

pācialin【跁玲】。pah dirh npīhlokkong【拍着鼻橐篝】。pangcīalûn【紡車輪】pī-pi【丕丕】。pih lurh qì【躄落去】。pīya【笓仔】。póng qidlài【搿起來】。pòngh bé【膨尾】。puu-pú【艴艴】。pûhyû【蜉蝣】。 puadqa【蹳腳】。 púe【奰】。pònghkúe【炊膨粿】。 pokgacáu [仔草]

Q

qākud【腳骨】。qādânghkud腳胴骨】qiāuhsî【橈匙】。qādânghnfwā腳胴骭】。qākobaq【腳髁目】。qāNpîhliâm【腳鼻廉】。qāvakga【腳縛仔】。 qākin【腳巾】。nqái【覬】。nqāih-nqāi【窾窾】。qānna 栞仔】 。 qān'na-baq【栞仔目】。nqî le【拑咧】。qéqok【嚙萼】qiiqokga齒觚仔】。 qêh-qê【瘸瘸】。qènhten【靦qênhqên【繾綣】。 qīavuehi 【踦飛魚】qīng'ga【筐仔】。qok'ga【觚仔】。qitd-kôhwa【扢糊仔】。 qūr kîam【炣鹹】。qur-qúr【砢砢】。qurcūrwa【魺鮓仔】。 qolīnghku【苦柃龜】 qokgade【硞仔呫】

S

sak tâuh lêh dāu【拺頭捩脰】。三戔二褲頭。nsâh-gê【齤牙】。sangèn【瘦 sāng tâu bûrh zitd ngauh【雙頭無一嵎】。sá qidlì【搡屹屴】。

nsēmo【西髦】。sêhkái【垂骱】。曳孤玲。sóng qì爽去】。sō ir【酥腰】。 nswāqolīng 山苦柃】subiyacáu四美草síi-niau diàuh cīuh-tâu【死貓吊樹頭】sak-iâmhbísak鹽米】。

T

tâuhqak頭殼】。禿額。禿嶂。。禿額。禿嶂。tńgtàh qui【奓開】ntá lè 咧】。tāmh-tām【聃聃】 。坦直。坦橫。坦笑。坦仆。坦倒。tānghkáiN【恫瘝】。tehking 肩】。tīaulāng【倜俍】。tīrkiaf【挑屐】tīrkiah-tâu【挑屐頭】tīu qau【抽鬮】。tôhpú【土蜅】tuah tang【拸眮】。tûikóngtih【鎚摃鐵】tūih kē’yazî【墮雞仔耋】。tēnpàu天雹】。síi-niau-diàuh-cīuhtâu【死貓吊樹頭】

U

udkeh【鬱格】nwadg【碗榶】。kōngnwakōng【碗公】。uh baq【窳目】。uihkòngsìo【喟貢欳】。

Ur

ūrzur【痾慒】。ūrNyû【窩囊】。ūrke【窩家】urhgîr【薁蕘】。ûrhde【蚵呫】。

V

vānhpē【扮豝】。vī’ya【啤仔】。nvyikūrlûrhsûr【扁喎籮藪】。vīngkau’wa-pācīalin【豩狗仔跁玲】。vadmá 八碼 】。vng’ga【鈁仔】。vô qì【痡去】。vūh-vū【脬脬】。vudhāu【渤灝】。拔鹿角。vûih làmh-làm【肥肭肭】。vûih tng-tńg【肥脭脭】。vûih zih-zih【肥胵胵】。víng ō-âng 烏紅】。 vuahtáng【 沷桶】。vūelînggacài【飛菱仔采】。vōNkyu埔姜

Z

zîm【蟳】zabziaf【咋食】。zadzi【癤疽】。zīamzí【針黹】。zàuhkēia【灶螇仔】。zekkuddâng【賊骨茼】。zī nī【巳迡】。ziafh tui【食梯】。 zidbaksulê【一目瞬睝】。zihlng【薯榔】。zirhkîau’ua【石鱎仔】。zirhzim【石蟳】。 zúlû【注覦】。zurf cud qì【迮出去】。zùrh bîr【做囮】。zùrh díam zurh díam【做點做點】nzwā dênzwā 茶】。 nzyîhcii-baq【錢鼠目】

zûahyirf蛇藥zuiqidziaf [水乞食] zuisāikong [水司公]

   

 

 

 

編 寫 詞 條 »»»»

編寫作業及內容說明:

台語有真多單用文字往往無法度說明描寫清楚 ,或者須要用冗長ê 文字kah舉例 ziah 講會清楚 ê 詞語,其中大部分屬於形容詞彙 kah 名詞彙

Anipedia計畫蒐集zia-ê 詞彙,用上簡單 ê 文字 kah 樣來提供 家查詢利用

Anipedia 除了建構編寫詞條提供服務查詢台語相關知識之外,嘛誠心邀請您的參與

,秉持著逗陣愛護台語的精神,貢獻您的台語能力 kah 知識,包含「詞條檢索」內容以外ê  詞條,若是圖文齊 zňg ê 題目上介歡迎。 包括編寫詞條、提供相關圖片、聲音檔,逗陣來 kā zid 個網頁còngh hō佫卡豐富,佫卡好勢。

beh 編寫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


現代台語文研究室

E-mail:anidago@kimo.com

 

Copyright (c) 2011 Present Formosan Workshop All Rights Reserved