林謙光 台灣紀略 加註台語翻譯

 

 

 

 

形勢

台灣是一個海上孤島,dīh東旁遠遠 ê 所在,地形親像一支彎弓,中央是台灣市,市外四周攏是海。逶台灣市僦北直到淡水、雞籠城,靠近福建,東旁是大琉球,離台灣比福建卡遠。逶台灣市落南到加洛堂、郎橋盡碰。西旁是小琉球,佮東港相對。逶中部入去,是一遍平洋,三十外里,山嶺青翠,樹木真菼,茲着是台灣港澳 ê 所在。港澳外,役有沙洲,呼做崑身逶大崑身起到七崑身為止,一起一落,親像龍蛇相連。

台灣 ê 門戶dīh 北線尾 ê 鹿耳門,大線頭佮海翁窟是台灣城 ê 外圍塀,船舶往來攏經過鹿耳門出入,現在有設關 le 查驗。

 

 

 【註】:

台灣 ê 位置dīh東經一一九點一八三度到一二二點六一五度,北緯二一點四五二五度到二  五點三七五三度,攏總有大小七十九個海島,其中台灣本島最大;一塊若蕃薯。本紀略所講 ê 台灣市是現在 ê 台南市,凸出dīh嘉南平原 ê 南端。

大琉球是現在 ê 琉球群島,dīh台灣 ê 東北角,最南端ê與那國島離宜蘭約 80公里 ,比福建卡近。

嘉南平原延伸嘉雲南三縣,自二層行溪到濁水溪,南北一百外公里、東西五六十公里。

「崑身」、現在寫做「鯤鯓」,一鯤鯓dīh現在 ê 安平彼搭仔,「大線頭」,應該寫做「大汕頭」,佮海翁窟攏dīh一鯤鯓。

鯤鯓是「儒艮」,外文名叫dugong,俗名叫做「南戇」或「海南戇」,一般誤解叫而是海尪。

 


 

 沿革

早前,有日本人dīh北線尾搭寮仔 le 做生理,也有盜賊遐出入 le 損澢中國沿海。後來,對爪哇來 ê 紅毛番是和蘭人,kā 日本人借地,煞加以佔去,企安平、赤嵌二個城,靠伊有夾板船,爻相戰,自安呢各社 ê 頭目攏着聽伊約束、受伊 ê 管轄。安平城外開一個市le hō 來往 ê 生理人做交易。

直到壬辰年(1649),歸紅毛人已經三十外冬,有漢人郭櫰一謀反,紅毛人召集平埔族人kā 伊擒捉,掠去赤嵌樓頂殺死,自安呢起平埔族仇恨漢人,常常 hō 平埔族人殺死,煞漸漸恐怖起來。

辛丑年 (1659)、鄭成功自長江戰敗,四過漂泊,無地tāng去,拄有流民使唆伊去台灣,自安呢發動大小船千外隻,派何斌引港對鹿耳門來,拄當着滿潮,海水忽然漲県數尺,好勢登陸,紅毛人戰敗,逃入安平城,守蹛城內不出戰,鄭軍徇海岸加以封鎖規若個月,柴米、菜蔬攏佅得入去,又佫無後援,荷蘭人才突圍遁走返去。

鄭成功 kā 台灣改叫做東都,劃做一府二縣,設立府尹 kah 天興萬年二縣。 一六六二年五月初八,鄭成功死亡,提督馬信擁護成功 ê 親小弟鄭世襲,改年號呼制護理。仝年十月,鄭成功尹子鄭經對廈門來, kah 世襲發生奪權傾拼,世襲戰輸下台,ziah 由鄭經接位。隔囀年,鄭經命令翁天祐做轉運使,委任國家政務,家己去蹛 le 廈門,dīh 廈門大興土木,建築街坊廟宇,現在 ê 新街佮橫街着是鄭經開創 ê

一六六四年,廈門失守,鄭經逶銅山退入台灣,kā 東都改名叫做東寧,前後二擺,招募大陸兵民 kah 眷屬來充實戰力。

一六六五年,鄭經委任陳永華做諮議參軍,掌理國政,即帶軍進入漳州 kah 泉州。一六六六年戰事失利,才佫退返來廈門,命令劉國軒攻陷海澄縣後無若久,又佫 hō 清軍奪倒返去,鄭軍十分損失八、九成,才命令劉國軒調集殘兵退守澎湖。

了後,鄭氏政權為 beh 加強戰力,開始強徵糧草佮民兵,致使民心離散,士氣低落。

辛酉年,鄭經先立尹大子鄭欽做監國,家己不理政務,閒居蹛dīh洲仔尾,企豪華別墅,彫樑畫棟,觀樹賞花,規日干吶嬉遊作樂,極盡島中奢華 ê 生活。

無若久,鄭經死亡,眾人怕鄭欽嚴令,起反,迫鄭欽,kā 鄭欽吊死,鄭欽尹嫫陳氏是陳永華 ê 查某子,嘛吊脰自盡,即立鄭克塽做主。

鄭克塽少年頇顢,福建總督姚啟聖探查知影情形,即一方面秘密奏報清廷,請求出兵攻打台灣;一方面,叫人先 kah 台灣 ê 劉興佮傅為霖秘密約定做內應,想到,代志漏洩,傅為霖 hông 殺死,鄭王朝 ê 順公沈瑞也受連累 hông 處死。沈瑞尹嫫鄭氏是鄭王朝 ê 禮官鄭斌 ê 查某子,嘛自盡而死。

清朝准姚總督所奏,派靖海將軍侯施琅做提督,參總督姚啟聖佮巡撫吳興祚 beh 征討台灣。

一六八三年 (康熙二十二年癸亥) 六月十四,清軍對銅山出發,十五日進入八罩灣,十六日開始進攻澎湖,激戰規日,佅分輸贏。

十七日,清軍船隊停蹛八罩灣,十八日攻陷虎井佮桶盤嶼。十九日,施琅親親坐小船到海上觀察軍情,遠遠看見澎湖媽祖台嶼頂下有二座砲台,風櫃尾一座,四角山砲台一座,雞籠山砲台一座,東西巔砲台一列四座,西南內外塹西嶼頭一列砲台四座,牛心灣砲台一座,沿海若會倲登陸 ê 所在攏設棖龤A準備跑彈圍繞三十外里,四過攏有布置水兵。施琅下定決策,於廿一日誓師,廿二日出兵進勦,左師直入雞籠山,右軍功牛心灣,中軍分做八陣,每陣再分前、後二重疊。

 

施琅將軍坐鎮中樞,調兵遣將,攏總有:

 

  左師者\興化\吳 

金安鎮\陳 

銅山鎮\陳 

  右師者\平陽鎮\朱天貴

海壇鎮\林 

廈門鎮\楊嘉瑞

提標中營\\ \\\羅士珍

 

彼日,軍旗掩天,船連千里,自早起時仔開始,戰到日落,擊沉鄭軍砲船八隻,燒鳥船二十六隻,偆下走 kah 不知對佗去。右師領將平陽鎮朱天貴戰死,水兵死傷無地挏算,即攻陷澎湖。

劉國軒知影無法度抵擋,勸鄭克塽投降,克塽 ziah 獻軍印八粒,延平郡王金印一粒,輔政公、武平侯、忠誠伯、武衛將軍等銀印四粒,歸降清朝。N

噂,明朝 ê 宗室寧靖王朱述桂素來攏 le 依偎鄭氏,台灣既然破啦,全家妻妾吊脰而死。

話佫從頭講起,澎湖形勢上險,船隻佅倲停靠,是水神靈聖,六月初九彼日,海平浪靜,山腳涌出甘泉,大軍才會倲直入台灣。 七月初三 ,施琅報告清廷講戰事已經勝利。 八月初二 ,施琅進駐台灣,鄭氏佮文武百官攏雉髮迎接,免用一兵半卒,也免用一支鎗ia 一支刀,台灣着歸入清國 ê 版圖啦。  

 

【注二】:

日治時代研究台灣歷史 ê 荷蘭時代以前,大約到十三世紀以後此段期間叫做甲螺時代,dīh日本 ê 戰國時代中期至德川幕府時代,一刈仔失去幡屬 ê 浪人武士逃亡到海外,例如「關ケ原」之戰戰敗 ê 武士四過流浪, ê 來到台灣,交結一刈仔中國海盜le 損澢中國沿海。在中國 ê 歷史上叫做「倭寇」。 ê 海賊,親像顏思齊和林七官者自稱是「日本甲螺」,講是日本手下 ê 頭人,所以,清朝起初講台灣屬於日本,無屬於中國,本紀略作者林謙光也講「台灣本屬日本」。

夾板船着是卡拉卜拉(caravela)船,大航海時代(十四--十七世紀)所用 ê 主要船隻,船大二十五到六十噸,有二或三支桅,大船甚至有四支桅,大桅在船 ê 正中央,掛三角帆,四支桅ê大船嘛有掛四角帆ê此種船起初是葡萄牙人所造ê,航行dīh地中海到太西洋岸之間,後來進出到印度洋、馬 六甲 到台灣海峽。發現新大陸 ê 哥倫布船隊所駛 ê 着是此款夾板船,當年癸一率領 ê 巴達維亞(Batavia) 艦隊 ê 船隻是Caravela船或是加禮(Galea)船,無資料挏查,但是對林謙光來講,大概攏是夾板船。

安平和赤嵌此二個城是荷蘭東印度公司在季節風航線 ê 主要中途站,dīh十五、六世紀真多歐洲 ê 船隻經由愛琴海到印度洋,駛過馬六甲海峽,到日本長崎,沿路做貿易。

台灣(台南)和泉州是海峽兩岸重要 ê 中途站 (海上絲路 三杉隆敏,海 ê 絲路藤本勝次等 ),因為中國沙門 ê 觀念,國內對此方面 ê 資料真少。宋人趙爾适所寫 ê 《諸蕃誌》講:有相當數量 ê 陶瓷出口到台灣(夷洲) 來,現時dīh台南縣布袋彼搭仔 ê 淺海役不時有人撈着宋元時代ê古陶瓷,是一個証據。

後來,日本和歐洲 ê 商人也來台灣,大量收買鹿皮、琉黃和蔗糖。日治時代dīh今仔ê枋寮附近海邊有出土一隻腓尼基 ê 加禮船 (商戰兩用船,掛三角帆,有一至三太桅,五十至二百 ê 櫓銨,二十銎大砲,載重五十至二百噸加禮船加大改良 ê 叫做加禮翁船)。彼隻船 ê 柴彫 ê 船頭女像,早前蒐存dīh台灣省立博物館,不知今仔役有dīh le 否﹖

東西方 ê 商人來台灣提去一刈仔物件,嘛帶來一刈仔季節風文化,對台灣產生足大 ê 啟蒙作用。林謙光 ê 三言兩語後面會倲看着dīh大航海時代,平埔族已經 le 經營工商活動,有能力消費卡高級 ê 泊來貨(陶瓷),是相當富足 ê 社會。

和蘭人統治台灣,干吶為着商業 ê 利益,對平埔族來講,既然家己無立國家,着無所謂夆殖民 ê 意識,顛倒認為荷蘭人會倲促進尹 ê 利益。彼時、台灣大概有二萬五千 ê 漢人,其中一半是紅毛人對唐山倩來 ê 「農奴」,尹佇反對荷蘭人,是雇主佮勞工 ê 利益矛盾niahnyā,參本土感情無關郭懷一是日本甲螺 (高拱乾台灣府誌),伊 ê 謀反對平埔族來講,有可能影響尹 ê 安定和利益,無關係平埔族kah 漢人 ê 問題。

十六世紀尾,季節風貿易接近尾聲,一方面和蘭國力衰退,安平佮赤嵌二城 ê 地位無以前遐仔重要,紅毛人早着想beh 抽返去耶加達。荷蘭人起初提議每年收一萬佮若干實物,beh 將台灣租讓hō鄭成功,最後協議荷蘭人實收一萬兩,永久撤出台灣。

1661年四月鄭成功登鹿耳門,16622月荷蘭人投降,五月鄭成功死亡,楊英ê《從征實錄講「初至(台灣) 水土不服,疫癘大作,病者十之八九,死者甚多於是人心惶惶將士多不愿行,成功之發憤戉卒,其最大原因也」講:鄭成功發狂死亡,可能是着麻拉利亞熱狂而死 ê

起先,鄭經亂倫私通尹小弟 ê 奶母陳氏(一說尹父 ê 小妾),生一個子,鄭成功大受氣,殺陳氏母子,佳哉鄭成功早死,才留鄭經一條狗命,續落去、殺叔奪權,《從征實錄》講「殺經之事是鄭成功憤死 ê 直接導火線」。

皇帝曾經致書互鄭經講:「以汝父子為朝鮮之箕子,在台立國,互息干戙,不相侵犯,免得兩地生靈塗炭,宜汝審思」(擺存dīh台灣省立博物館)因為鄭經要求割讓浙江kah福建、廣東三省,和議自安呢破裂。

鄭經和蔣介石相像,實施黷武 ê 軍事政策,hō民不聊生,自己卻生活奢侈,三妻四妾之外,佫私通陳氏,續落去、隱居dīh洲仔尾做阿舍。

鄭經 ê 長子鄭欽是妾所生,弟鄭克塽即是元配陳氏所生,鄭欽掌權後,清國佫和鄭氏講和,陳氏不願政權偏室繼承去,聽說鄭欽beh hām清朝和解,有意在台立國,即召集黨羽加鄭欽掠起來,講:「當年先王來台,是beh反清復明,不是beh在台立國」,講:「鄭欽不是正統 ê 人篡鄭氏王業,也敢違背先王旨意,是為叛國()賊」,加鄭欽絞死,扶立克塽繼位。

鄭氏政權dīh短短三代人,發生二擺流血 ê 奪權鬥爭,克塽尹母陳氏利用統獨佮正統情結 ê 鬫爭手法,今仔日宛然佫le 重演。鄭氏政權錯失立國機會,致使終久滅亡,咱着愛會記得此段歷史 ê 教示。

傅為霖和沈瑞hiai 台奸 ê 下場悽慘。

澎湖灣dīh今仔 ê 馬公港一彼搭仔。虎井、桶盤嶼是澎湖群島中 ê 小島,dīh風櫃尾附近。雞籠山、指澎湖 ê 雞籠嶼,dīh八罩彎外,不是現在 ê 基隆市和平島。

「反清復明」kānnā 用嘴講 ê niahnyā,佅幹當難得!降清後,鄭氏請求清國從優敘卹,施琅加伊拒絕,雉髮後,有人講調入北京任官;有人講被流放南洋到乾隆年間才准尹返去中國,na親像無人知影鄭氏 ê 後代流落dīh啥乜所在?le 做啥乜代志?

寧靖王全家吊脰而死,伊ê 五個妻妾合祀dīh台南市 ê 五妃廟。

此段是林謙光 ê 中國式神話niahnyā清軍入台了後,起初講蠻夷之地無資格入中國版圖,講心患既除,想beh班師放棄,是施琅極力主張統治台灣,才kā台灣建制,系於福建省。    


 

建置

清軍進駐台灣就緒了後,kāh台灣分做一府三縣,設一個分巡道來管轄,台灣縣dīh中位,管四坊五里九街六鄉。台灣縣 ê 南旁是鳳山縣,逶台灣府起到沙碼碕頭,總共五百三十里,管六里十四鄰二十餘社,越過沙碼碕頭山屬呂宋 ê 所在,其餘 ê 土番真少入來城市,受土官加佬師 le 管理。台灣縣 ê 北旁是諸羅縣,逶台灣府起到雞籠城為止,總共五千三百三十里,管四里十四鄰四大社,人口多,tāng 勞役 ê 人也多。

其外,亦有二十四社,到雞籠城界盡頭,佫過去無路,也無港灣tāng 歇船,用小艇仔行海面佫十日 ê 路程 ziah 到直腳宣。直腳宣佫過去,猶無人行腳到。

生理人卡有 le 行歇 ê 埠社有大武嚨、倒咯嘓、諸羅山、打猫社、他里務、東螺、南社、麻支干、二林、三林、猫羅社、大武郡、半線、馬芝林、阿束kah 竹塹zia ê 所在。

 

【註】:

沙碼碕頭是現在 ê 鼻頭。

台語有「無話講加佬」、「le 講加佬」,加佬是番頭目。

《台灣紀略》寫於清國佔台後第二年 ê 康熙二十四年(1685),作者林謙光講:「諸羅縣人口眾多」,稗海記遊寫於十二年後 ê 康熙三十六年(1697),作者郁永河講:「諸羅以北無一民」,就是講:清國干吶認定漢人或歸化番才是民,其他攏是化外ê人。另外有一本《台海使槎錄》寫dīh二十七年後(1924),作者黃叔璥講:「凡台民皆冒籍從姓」,着是講:清國佔台後四十出頭年,台灣 ê 人差不多攏歸化做清國民,冒漢人祖籍、從漢人姓。

直腳宣是dīh花蓮附近 ê 七腳村,就是「蕃屬六考」所講 ê 竹腳宣社,是崇爻八社其中 ê 一社,屬阿美族 ê 居住地,一九○八年尾因抗日受討伐。

大武嚨是現在 ê 新化,在台南縣,是平埔族 ê 居住地。古時在台灣有真多所在 ê 地名叫做Davolang,親象現在嘉義縣 ê 大林鎮,早前漢譯寫做大埔林, ê 所在寫做大巴壟。

倒咯嘓是現在 ê 台南縣東山,以前叫做蕃社。

諸羅山是現在 ê 嘉義。

社是現在 ê 嘉義縣民雄。

他里務是現在 ê 雲林縣斗南

東螺是現在 ê 彰化縣埤頭鄉,dīh濁水溪北岸出口附近,佮西螺相對,平埔族貓霧餗 ê 居住地,一八二一年因溪水氾濫,遷到現在 ê 北斗鎮。

猴悶是現在 ê 雲林縣土庫鎮牛稠仔。

西螺是現在 ê 雲林縣西螺鎮

南社是dīh現在 ê 雲林縣二崙佮崙背附近 ê 荷包嶼,康熙六十年建立布嶼稟堡。

「麻支干」有時寫做「貓兒干」,現在 ê 雲林縣崙背鄉 豐榮村。

二林是現在 ê 彰化縣二林鎮。

三林是就是三林港,dīh現在 ê 彰化縣沙山附近,是古早島內貿易出入 ê 港埠,後來因為積沙,移到南旁 ê 王功,嘛因為積沙煞廢港。

貓羅社是現在 ê 苗栗。

半線是現在 ê 彰化市。

馬芝林是舊馬芝遴社,現在 ê 彰化縣鹿港一帶。

阿束是貓霧餗 ê 庄社,原本dīh大肚溪口南岸附近,「蕃屬六考」講:阿束社dīh一七一八年因溪水漲県,遷到內陸台地。

竹塹是現在 ê 新竹市。  

 


 

山川  

南旁有一支大岡山,dīh台灣府 ê 東南方三十里,山形親像船倒仆,陰天時仔,雲影霾霧,看見山頂恰若有神仙,有鐵貓兒椗(船碇),也有龍耳甕,傳說國家若立 beh 有代志,此支山着先發出哮咻 e 聲。亦有小岡山、觀音山、鳳山、赤山、打狗山、半屏山、山、凹底山,攏倁海邊 ê 平地凸起來 ê

阿猴林大樹掩天,北路 ê 山出木材 ê 有木岡,有里沙、放種、買藸、來種、半線、阿里kah 雞籠。

金山 dīh 雞籠山 ê 溪後,溪中出產精金,番仔抾帶手裡,即時間雷公爍-下游出沙金,水極冷,淘金 ê 人逶岸頂看落去,若有金沙,用篩仔捧起來緊走,卡慢隨時會 hō 水凍死。

奇冷山着是奇領社 ê 山,県規百丈,台灣是最溫暖 ê 所在,獨獨此岦山有雪,到春尾都佅溶,好花插牛屎,好山生dīh 野番中,月光暝仔仰頭看去,色澤晶瑩,親像玉。

南路北路溪港真多,四通八達,離台灣縣八里路 ê 所在有鯽魚潭,掠ê魚有夠挏供給 軍用。台灣府起到淡水為止,攏總有十八條溪,源頭出倁山內,流入海。

 

【注三】:

大崗山、小崗山攏dīh高雄縣岡山鎮 ê 東方,打狗山是高雄市 ê 壽山。阿猴林是屏東市 ê 古早名。阿猴(akâu) 有時寫做阿緱,是蔦榕 ê 意思,台語叫 做「蔦松」,阿猴林就是蔦松林 ê 意思,現在役有一可仔所在 ê 地名叫做「蔦松」或是「蔦松腳」。

木岡後來叫做大目降,是西拉耶族 ê 居住地,着是現在 ê 台南縣新化。

里沙可能是日月潭 ê 水沙連(不確定)

放種是Panchia Pantuaha,花蓮港北部,哆囉滿一帶阿美族 ê 居住地,也是美族 ê 別名。N

買藸dīh現在 ê 埔里牛眠山到史港坑一帶。

阿里是阿里山,指現在ê嘉義以東的山地,不是現在ê阿里山。

奇冷山着是玉山,林謙光講:親像玉山即爾媄 ê 山,無應該出dīh台灣;中國人 ê 沙文心態,自古着是安呢。

鯽魚潭dīh現在 ê 台南永康鄉附近,潭以經坌無去,變做大灣、蜈蜞潭參網寮彼幾個仔庄頭。

 


 

沙線  礁嶼  

南港口有長長 ê 沙洲,逶南港口起到淡水海外,不知有幾千里遠,北線尾佮安平鎮城相連,kah赤嵌城相對,佫有大線頭佮海翁窟做台灣 ê 外圍保障。鹿耳門參北線尾相連,船隻對 zia le 出入,是台灣 ê 大門戶。

頂淡水城對面有兩支大石,相對倳 dīh 海中,叫做石門。淡水城海中有二塊石頭突出dīh海面,插入天,叫做旗竿石;佫有圭礁嶼,船若碰着,一定破去。

  

【注四】:

海翁窟着是俗稱ê大江。

石門dīh台北縣 ê 金山,不是dīh淡水城對面;旗竿石以經不存在。

圭礁嶼是浮礁,可能是現在 ê 雞籠嶼附近。

 


 

城郭  

安平城dīh一昆身,東到灣街 ê 渡船頭,西旁是沙埔,斜坡入海,南到二昆身,北旁有港門,本臹是紅毛人 ê 夾板船 le 出入 ê 所在。一昆身ê 週圍有四五里,紅毛人築城,用桐油參灰舂地基,大甓磚,入地下丈外深,闊一二丈,城棬奶桼l用鐵釘釘絚咧,方圍一里,鞏固佅壞。東旁邊企厝舍 kah 一個市仔 le  hōh 民間做交易。城內彎彎穵穵若樓台,頂 kah 下腳有二搭水泉,一個是鹹水 ê,另外一個是汫水 ê又佫有一個井,井孔細細仔孔,水桶搫佅入去,井水逶壁頂流落來。城西彼搭本臹是沙崙,紅毛人載石頭來加以筑鞏起來,水衝 būe 崩去。

赤嵌城也是紅毛人企 ê dīh台灣ê海邊,參安平鎮相向,週圍半里 niahnyā

雞籠 kah 淡水是小城,也是紅毛人企來 beh 防備海賊 ê,形勢 ê  關係,南風有利,北風不利。

 

 

【注五】:

安平城ê荷蘭話叫做 Zeelandia城,倁一六二四年開始建築,到一六三二年才完成。

夾板船是荷蘭 ê 戰船。當時,荷蘭人dīh澎湖進駐一支巴達維亞艦隊,大員總督癸一着是艦隊 ê 令官。一六六一年,鄭成功趁癸一返去荷蘭渡假,偷襲台灣,巴達維亞艦隊因為無人指揮,失去戰鬥力,鄭成功圍安平城七月日,荷蘭軍才投降。

起初荷蘭人kah日本借地企城,煞佔去大部份商業利益,kah日本人發生衝突,倭寇首領濱田彌兵衛咂人佮荷蘭人拼,佔安平城 ê 水井,荷蘭人不得已,才hō濱田相當 ê 條件撤出台灣。

赤嵌城荷蘭話叫做 Provintia城,dīh一六五零年企 ê,因為企dīh西拉耶 ê 赤嵌社,所擺才叫做赤嵌城,現在叫做赤嵌樓。不過、現在 ê 赤嵌樓是落尾手才佫重修企 ê ,原來 ê 古城已經無痕無跡啊。

 


 

戶役,賦稅  

自從鄭成功開基以來二十外年,漳、泉 ê 逃民流入來,台灣可以講是富裕 ê 所在。清軍討伐以後,漢人攏逃走返去大陸,現在,le 做公工 ê 半數以上是轄內三十四社 ê 平埔族。若新歸順 ê,役着佫加尹安搭教化,būe 使得kāh尹派工。

台灣地屬沙質,生產力最低,府額kānnā地丁稅 (人頭稅) 攏總 14882 8 2 分控;稅餉以外,台灣縣抾糧稅銀 5234 2 7 分控;鳳山縣抾糧稅銀 1259 2 6 分控;諸羅縣抾糧稅銀 8398 2 8 分控。

 

 

【注六】:

清治初期 (1683) dīh台灣 ê 漢人總數16820(楊碧川 台灣歷史年表),有十外萬人逃走返去大陸。

清國佔據台灣定着了後,唸彌着kā台灣人當做牛馬,因為當時大部分漢人攏逃走返去大陸,所擺dīh二年內,三十四社平埔族 ê 一半以上hō清國政府強制去做公工。

當時台灣 ê 人口總數大約有二十萬人,每人每年納稅四點七六錢,番餉一至 二十兩 ,田賦 (上田) 粟八點八石 (楊碧川 台灣歷史年表)

 


 

學校,選舉

台灣歸順後,清國政府為着啟發民智,設立歲科二試來鼓勵讀書,每試,府學錄取二十名,補缺五至十名,額滿為止。縣學錄取十二名,補缺三至十名,額滿為止。逶康熙丁卯年起,廩生增加為全額錄取,等日後文風較盛之日才佫比照內地命題補足。

提督軍務侯張雲翼關心台灣文教,為着鼓舞、開闢功名之路,特別頒准逶丁卯年起,dīh福建鄉試 ê 正額外,多錄取一名台灣人,等九年學業完成後才佫參內地闈同考。因為安呢,蘇峩中了丁卯榜;邑星燦中了庚午榜,林逢秋中了庚午武榜,攏是台灣文明 ê 先驅。現在道府設立社學 le 教番童,所擺漸漸形成文質彬彬,斯文 ê 風氣。

 

 

【注八】:

丁卯年是康熙二十六年,一六八七年,此章所講 ê 攏是清國佔據台灣後第五年以後 ê 代志,應該不是林謙光 ê 原作,大概是以後 ê 人加添補記 ê一種保障名額,好名講是為着鼓舞文教,其實是清化教育。

 


 兵防

台灣總兵統兵一萬,分做十營,安平鎮三營,澎湖協鎮二營,南北二營,左、右、中三營。

   

【注九】:

有記述講:鄭氏降清了後,所有鄭軍殘部攏夆收編做清軍,無願意繼續食糧 ê 人攏kāh尹送返去中國。江日昇 ê台灣外記講:「偽官兵遵制削髮,移入內地,悉聽朝廷安輯」,清河雅孝教授(日本京都產業大學) 講:清國kā尹流放去屯墾烏魯木齊,講:現在kāh烏魯木齊役有一撮仔講閩南話 ê 人着是尹 ê 後代,所以台語有「烏魯木齊」此句話,可能是安呢來 ê 。表示「不好」ê 意思。

 


 

津橋

台灣無石材,所有橋梁攏用磚木 ê,溪水湍流,容易沖壞去,親像大橋頭 ê 烏鬼橋、鐵線橋,現在攏壞去啊。kānnā 偆嶺後東門 ê 所在有一個橋niahnyā

對台灣 (指現在 ê 台南市) 安平鎮 ziah 五里外路,若順風即時即刻會得到,若 ncyî ê 着愛dīh 水淺 ê 所在用牛車載人上船,到安平鎮 ê 淺澳才佫換小船上岸,規半日嘛 būe 得到。

其他各港,船隻攏會徇溪直直仔入去。  

   

【注11】:

林謙光kāh橋梁 ê 問題講是台灣無石 ê 關係,其實這是原因之一niahnyā,台灣山崎水湍,溪流佫闊,才是真正 ê 原因。當年西班牙人發現台灣 ê 時,逶大安溪看去,叫而台灣是三塊島咧。拍算安呢互溪水隔咧,平埔族才會形成做九個族群。

大橋頭ê 烏鬼橋dīh現在ê台南市三分仔附近,荷蘭時代,烏鬼 (黑奴) 所建築 ê

鐵線橋是現在 ê 急水溪橋。時仔倒風港分做三支,北旁叫做鐵線橋港,《台灣府志》講「鐵線橋港,舊時冬春編竹橋,上覆以土,夏秋水漲,漂蕩無存,設渡濟人。康熙五十五年,諸羅知縣周鍾瑄建木橋,監生陳仕俊捐銀 五十兩 助之,然水潦衝決,時壞,時修。乾隆二十七年貢生翁雲寬等倡建,廣大堅固」;鐵線橋着是用鐵線建造 ê 吊橋。林謙光 ê 時噂,役無鐵線橋,干吶有「編竹為橋」 ê 橋都已經壞去。

 


 

天時:

台灣 ê 天氣參大陸無仝,落霜落雪,人不免穿裘仔,春夏冬攏晴朗,雨季dīh 秋天,風颱多,有鼠尾風;土人講正、二、三、四月起 ê 叫做鼠尾風,五、六、七、八月起 ê 叫做風颱;風颱卡大鼠尾風,鼠尾風卡狠風颱;鼠尾風 beh 來 ê 時,天紅氣霧,着愛予防;風雨 beh 來進前,海kahna雷 le 哮,暝日無歇,一對時仔 ziah 會恬。

   

【注12】:

台灣 ê 氣候屬亞熱帶海島性氣候,秋雨叫做踦秋,鼠尾風是「龍卷風」,dīh西南方 ê 地平線頂若發生一條深烏色 ê 靉靆雲,雲頂茫霧,雲下清朗帶紅霞,一目仔着對烏雲 ê 中央伸落來一條烏雲恰若鼠尾,岌岌旋,一打久仔等鼠尾若丩無去ê,霎時間,飛沙走石,狂風大作。近年來氣候變遷,此款鼠尾風卡少出現啊。

 


 

 

南北二路,胡匏草茨滿滿是。溪水湍流,佳哉沙坡平平,牛車會dàngh 輦接輦來行。水浮石冇,土無堅實,所擺所種作ê五穀,雖然參中國仝款,嘛佫干吶有屘冬一季挏收niahnyā,枵餓在所難免,佳哉有旱薯、芋仔tāng 抵喙。

【注14】:

所謂南北二路是講:離台灣府卡邊仔 ê 在。林謙光dīh前章賦稅 ê 所在講:台灣「稍稱沃野」,dīh此章煞講「水浮石冇枵餓在所免」,實在矛盾。dīh林謙光寫此本紀略 ê 時噂,台灣已經經過和蘭人佮鄭氏父子 ê 開發經營七十外年啊,dīh中國人 ê 心內,世界上佅使得有比中國卡好 ê 所在。林所講 ê 秋收是講水稻,其實嘛亦有埔稻,嘛有春天收成ê 叫做早冬。芋薯以外,嘉南地區一帶直到日本統治初期水利猶未做好勢以前,嘛 le 種麥仔和蕃黍,米、薯以外嘛 le 食大麥餬或蕃黍粿。

食芋仔或是食蕃薯,kah俄羅 ê 一刈仔所在 le 食馬鈴薯,或是卡早美洲 ê 印地安人佇食豆仔仝款,dīh碾磨工具猶未發達 ê 時代,豆、薯是最方便 ê 糧食,也是隨地方 ê 習慣,未必是枵餓才le食芋薯抵喙。

芋仔是本土作物,佮一刈仔行事禮俗有關係,比喻「完聘」送芋、生子四月日,後頭厝送芋、酬神祭祖拜芋、勁灶送芋佮中元食芋安呢,俗語講「蚵溪對額,芋仔好食」;蚵溪是銀河,中元時節蚵溪dīh頭頂中央,仰頭觀望 ê 時,頭額正對着蚵溪,是芋仔上介好食 ê 時節。

書籍攏講台灣是漢人來開墾 ê,三四百年前,中國人口役無一億,赫仔大 ê 國土,若beh開墾,哪惊無田挏作,哪着揹死來這這「枵餓難免」ê 孤島創啥﹖到呾猶有赫 ê 中國偷渡客beh來台灣,可見台灣不是「鳥不語,花不香」 ê 所在,顛倒是富足 ê  樂園。哀哉!中國人 ê 獨尊思想無所不至,歪曲台灣 ê 歷史,也扭曲台灣人 ê 價值觀。  


 

俗:

小小化外之地,流民藪仔 le ê 所在。漳、泉人以外,攏是刁頑佫ê 土番 kah 土人,無姓,也無拜祖先,父母以外,無阿伯阿叔,也無外甥、母舅 ê 稱呼;無月無日,也無庚甲,愛人剢人頭去洗滌後,搭銅錫箔仔,供蹛尹兜。男女攏赤腳,無穿褲,頂身穿短衫,下身圍一塊布;查某人用靘布做腳縛,佫繡花草;查甫囝仔若十四、五歲着辮藤束腰,所以射鳥仔、追野獸,緊恰若馬 le 趵咧。

頭鬃若長,一半剪掉,一半用草縛,嘴齒用芻草染烏,攏貫耳,孔大 kah 會使得塞入笳琚Aziah用柴環貫咧。攏刺字,有 ê 規身軀刺滿紅毛字,攏掛手環,有金銀做 ê,也有銅錫做 ê,有人掛數十雙。役有插鳥翅,垂到肩頭,佫掛螺仔殼做 ê 帗鍊,le 展鬥媄。

重女輕男,查甫着愛去 hō 某贅,查某贅尪來厝迡蹛,結婚 ê 時,查某先入去公廨,若聽着查甫倁外面 le 呠口琴,ziah 出來 kah 伊會合,若有甲意 ziah kah 尹父母講,tāng 備辦酒席請仝社 ê 人,自安呢結做尪嫫。

穡頭攏查某 le 做,查甫顛倒dīh厝裡 le 等食,尪嫫若 būeh 合,無論有生無生,常常 kah 人相交換。N

辣天時,查甫查某攏相對面坐,做愛 ê 代志對幼輩盡量閃僻,若弟妹、子女着無啥禁忌。

婦仁人拄生子着參嬰仔用冷水洗浴,有病不知醫,卻去溪裡浸水,講是觀音dīh水中下藥 le 救助人 ê 病,連 nkwâ 天時仔嘛 le 浸水洗浴,講真爽快。

人死結采蹛門迡,所有碗盤衫仔褲 kah 活人平分,死者彼份參屍體做伙蹛床腳,三日後,才會齊仝社 ê 人佫挖出來灌米酒,了後即加以深葬,無用棺柴,若移徙,着杇出來佫重坮。

番仔厝県地面四、五尺,深佫阨,na 船形,前後無隔間,樑柱攏畫五彩,霎霎掃洗,無一點仔沙痕。厝後攏種柳樹佮綠竹,涼氣佅翕辣;無被,用衫掩身軀;無灶孔,用三腳株拄堝仔踮土腳煮,若煮糜着圍蹛堝仔邊用椰子殼仔碗貯糜食,煮飯着用手掟規丸提 le 食。

beh 煮才舂,粟仔五穀參衫仔褲攏囥 dīh 葫蘆匏仔內。愛飲酒,米用嘴哺爛囥蹛竹篝內,三幾日仔着變酒,敬人客 ê 時,家己先 zip 一下才請人客飲。

出入攏坐牛車;當着山路崎坎着攀藤過去;當着溪路深闊着跳石過去,傳送文 ê 人兩手掛玲瓏仔,玲瓏叫,走恰若 le 飛。

尹 le 用 ê 標槍長五尺外,一百步內百發百中,削竹pùe-仔做弓,用麻索做弦,箭長佫銳,無令仔翅;耕田看草生為準,用秋收彼日做一年 ê 開始。

佫卡深入山內,有一款人親像猴,身高無三尺,見着人着緊扒 qidlii 樹尾頂,若 beh kā 掠,着張箭 kâng 射。亦有一種親像太古人踮dīh土迒內底。

土官有正 ê有副 ê,大社六、七個,小社三、四個,分派dīh所屬 ê 公廨,有代志着來公廨參詳,小番dīh 外口聽人差 kah,有會曉寫紅毛字 ê 叫做「教冊」,le 掌管記錄參收支數字,削鵝毛管搵墨汁,不是坦直寫,是逶倒旁向正旁坦橫寫。    

【注15】:

包括平埔族佮高山族,漢人看漢人以外 ê 人攏是番。

中國以外大概都攏安呢,兄弟姊妹、伯叔、外甥、母舅是敘述詞niahnyā,無一定是稱呼 ê 代名詞,台灣人對平輩以下,親像兄弟姊妹攏是吊名吊姓,愈中國化了後,連小弟、小妹也叫「弟弟」、「妹妹」,其實、中國以外,對平輩以下ê人攏嘛是直叫名字niahnyā

平埔族無馘首 ê 風俗,林謙光kā平埔族參高山族濫做伙講。

戰前,台灣農家婦女攏縛腳縛仔、掛手囊、吊笠仔巾,現在腳縛仔已經罕呢看見啊。

郁永河 ê稗海紀遊講:平埔族ê查甫人攏「盤髮、包頭」,用苧仔索縛頭鬃。戰前ê農村青年dīh廟祭 ê 時,猶有人縛「目工仔頭」,佮琉球 ê 風俗beh仝款,包頭是親像阿拉伯人用烏布巾纏頭。包頭直到近年,因老人代謝才踔踔仔消失去。

結婚過 ê 婦女才有染齒 ê 風俗,日本早前嘛有此款風俗。已經過身去ê民俗研究者 張永欣 先生講:是用檳榔子染 ê擺有一刈仔阿婆,食檳榔食kah嘴齒烏烏烏,講真安呢真媄,vurhdyāh 着是染齒 ê 風俗留落來 ê

關於刺字此段,可能受着山海經 ê 影響,刺字vurhdyāh有,嘛佫無啥乜實例挏好証明平埔族有彼款風俗。

關於「牽手」,既然原住民是母係社會,入贅 ê 男人哪會倲kā嫫參別人交換?顛倒漢人有賣嫫 ê 情形;台語有「賣嫫做大舅」此句話是安呢來 ê

漢人家己 ê 想法是「男女受授不親」,才是文明禮教,熱帶風俗加海島 ê 生活方式,無啥乜好奇怪ê

着平埔族已經 le 信奉觀音,至今台灣人役普遍dīh廳頭懸掛觀音媽嚓仔le伏祀,這中間拍算有某種因緣關係;台灣人 所伏祀 ê 觀音佮佛教 ê 觀音無啥相仝,有人講是阿立祖 ê 有像化。立祖 ê 男性化叫做「老君」,親像台南縣大社 le 祭拜 ê 着是。

「觀音」此句話參現在 ê 台語發音相仝,可見當時平埔族 le 使用 ê 語言大概kah現在 ê 台語差不多啦。

所有發掘過 ê 古跡,早 ê 親像埤南遺跡攏有棺郭,晚近 ê 親像十三行文化ê顛倒無棺郭,墓葬此段所講 ê 葬禮不知是佗一族 ê 代志,講「移居乃取出再埋」,大概是le 講環太平洋 ê「洗骨葬」文化,也着是「抾骨」ê 風俗。

ê 描寫有疑問;郁永河 ê 稗海紀遊講:赤嵌是因為規遍 ê 紅磚紅瓦才叫做赤嵌,雖然牽強附會,嘛佫會倲看着赤嵌社 ê 平埔族 ê 厝是紅磚仔厝,當然役有一款草厝,是竹棟仔坎草,格局參磚仔厝差無若多,佫有一款有腳 ê 仔厝,俗稱更寮仔,是正南島形 ê 杆欄建築,直到戰後初期,dīh嘉南一帶 ê 農村役佫會倲看着此款更寮仔,但是已經無le居住,kānnā用做笨仔niahnyā。此段所講「番仔厝県四五尺」,不知是講「厝腳県四五尺」或是講「厝 ê 県度對地面算起県四五尺」﹖若是後者,林謙光所指 ê 是高山族 ê 房舍,林謙光常常kā平埔kah高山族濫摻 le 講。

後段、食飯 ê 情形,這kah古早日本人 ê 情形相仝,後來日本人發展出飯圚這種飲食文化。

哪有赫爾大粒 ê 匏仔萼,會容得貯粟仔五穀參衫仔褲﹖

台南縣歸仁鄉 ê 紅瓦厝古窯群遺址有出土一種紅陶燒造 ê 焗酒器,此段所講 ê 造酒 ê 方法,是另外一種造酒 ê 方法;黃叔《番俗六考》講:「番婦口嚼()成粉,置甕中,或入竹筒;亦用黍桿燒灰,攪成米趜,發時,飯或黍秫和入,旬日便成新酒」。

「…坐黃犢」,台中市圖書館有一張岸裡社頭目潘敦仔騎黃牛遊街圖;牛車、黃牛是彼當時主要 ê 交通工具。

此段宛然是山海經,講無厘 ê

土官叫做「加佬」,頭目或是副頭目ê稱呼;台語有「講加佬」、「無話講加佬」等俚語;埔里烏牛欄附近有地名叫做加佬ê 方,着是平埔族 ê 頭人 ê 意思。

紅毛字着是羅馬字母,平埔族人用羅馬字來寫所謂 ê 新港文。新港文是一種南島語濫雜閩南語 ê 文體。荷蘭人透過傳教師來教化平埔族人,一六四三年,dīh傳教師游紐斯 ê 教導下,kānnā 新港社、目加溜灣社佮蕭壟社着有六百個會曉用羅馬字來寫新港文ê 學生,其中五十個人 hông 選做「教冊」。

「教冊」ê「冊(ceh)」是南島語「智識」ê 意思,連生為福建長樂 ê 林謙光叨聽不bad 此句話,用漢字寫做「冊」感覺是「書本」ê 意思;「教冊」本來是「傳授智識」ê 意思,和漢語「教師」ê 意思相通。彭孫貽 ê 靖海志( 附錄二) 講:「台灣人猶有習其教者,曰教冊,成功則盡除之」,意思是講:荷蘭人走了後,會曉寫新港文 ê 平埔族知識份子攏互鄭成功殺死。

 


 

物產:

鳥類有鴉、鷺、、鶒、鴛鴦、杜鵑、班鳩、雀鳥、鶺鴒等類,鴻雁、燕、鶯W有是有罕哩看見;鵲鳥 kah 鷓鴣絕對無。

山內無虎,有豹,豹佅咬人,所以鹿仔獐仔規群,滿山滿是巳,四過損澢。野牛上爻湠,設稠加以圍來飼,有典牧官 le 掌管,農夫若欠牛隻,着稟報,即牽返去使,到老無力,才佫加伊放生。

水堀內有大龜,若泅來水邊,着夆掠去食。

果子有檨仔上好食,形親像豬ê腰子,味真甘甜,會挏和荔芝相比並,嘛佫隔暝着爛去,所以佅倲帶到遠路去。佫來是波羅蜜、梨仔、柭仔、王萊、芎蕉、柘榴、柑仔、柚仔、椰子,檳榔、甘瑪蜜,各地攏有出產;有時也有荔芝 kah 龍眼。

花有四季錦邊蓮上好,佫來是蘭花、桂花、梅花、桃花、芙蓉 kah 刺桐,kānnā 無牡丹花niahnyā

內山有大叢樹,是自古以來 ê 物件,不知叫做啥乜樹名。竹仔有親像斗赫尔大,県數十尋 ê;藤真多,有旋里外路遠 ê,會使做碇索,也會用得縛茅仔厝。

頂淡水出琉磺,番仔採 le 換鹽、米、菸 kah 布。

 

鹽出倁洲仔尾佮淡水二搭,胡鰡、烏魚出倁坑仔口 kah 打狗港;紅蟳 kah 蝦仔出倁蚊港;蚶仔、毛蟹,蚵仔、螺仔,各地海邊攏有出產。

   

【注】:

鵲鳥、台語叫做「客鳥」,鷓鴣、台語叫做「鵪鶉」,不是無,是林謙光無看

中國人愛鵲鳥,叫做喜鵲,台灣人忌鵲鳥,講是破格鳥;中國人愛鷓鴣,台灣人講「鵪鶉仔無尾溜」。

這是延續荷蘭人 ê 政策,荷蘭時代有引進一刈仔優良 ê 印度黃牛,本地人叫做赤牛,着是黃叔璥所講 ê 「小犢」,岸裡社頭目潘敦仔所騎 ê 彼款牛。

台灣人無食龜。檨仔參荔芝 ê 氣味相尷尬(kèhnkwi),若bad食過檨仔 ê 人,絕對佅檨仔提來kah荔芝比。

甘馬弼、「蕃茄」?

大概是指松羅仔樹(檜木),親像阿里山神木赫尔大 ê 松羅仔樹。《稗海紀遊》ê 作者郁永河倁一六九七年(康熙三十六年) 來淡水買琉黃。

台南 ê 鹽埕以北到北門、南鯤鯓一帶是台灣產鹽最多 ê 所在。

坑仔口可能是現在 ê 旗後一帶,既然是出產烏魚 ê 所在,一定是倁海邊。打狗港是現在 ê 高雄港。

古早 ê 蚊港是現在 ê 嘉義縣東石鄉塭港,現在 ê 蚊港倁雲林縣台西鄉,舊虎尾溪出海處。

 


 

附澎湖:

澎湖本來屬 dīh 福建省 ê 同安縣,明朝時代,因為所在 dīh 海中,住民四散,稅 qirh būeh 着,煞kāh 伊放拺。後來有大陸 ê 人佅堪得官府 ê 苦役,逃走去遐,同安佮漳州 ê 人上多。到紅毛人佔領台灣ê時,kāh 澎湖合併去,鄭成功父子繼續佔領做台灣 ê 戶。

攏總有三十六 ê 島嶼,媽祖嶼上大, dīh 港仔口有二個砲台;佫來是西嶼頭,所有島嶼 kānnā 西嶼地勢卡,其他攏平坦坦。

逶廈門到澎湖,拄 dīh 船路 ê 半中央有一條黑水溝,海水黑黛色,不知有若深?若順風 ê 時七更半水路着會到,若當着風颱,卡小 ê hō 流去別 ê 港,遲宕規個月yaa būe 得到;當着卡大 ê 風颱 ê 時,犯礁 víing 船,所以船夫攏會曉聽風勢看天氣,起帆着先用指南針定好方向,春夏逶鎮海出航,正南風,坐三百三十度向東南南方位一百五十度;西南風,坐三百十度向正東南方位一百三十五度;冬天時逶寮經出航,正北風,坐二百九十五度向東東南方位一百二十度,到半暝轉坐三百度向東南方位一百三十度;東北風,坐二百十度向東東南方位一百十度;役是逶圍頭出航,正北風,坐三百十度向正東南方位一百三十五度,到半暝轉坐三百三十度向東南南方位一百五十度;東北風,坐三百度向東南方位一百三十度,船行到天光着會倲看着澎湖 ê 西嶼頭。

逶澎湖到台灣攏向東航行,早起起碇,到黃昏時仔着會倲看着台灣山。

澎湖無水田挏種,人攏le討掠役是le耕園仔為生。今仔 清軍定着以來,生理 dauh-dauh-仔鬧熱起來,漸漸成做好所在。今仔軍部以外佫有設一個巡檢 le 治理。

 

【注】:

一三八七年 (明洪武二○年) 廢澎湖巡檢司,加居民攏徙入去漳泉。媽祖嶼是澎湖本島,着是馬公 ê 所在,和蘭時代叫做Pascatol(漁翁島)。

 

 

 

a原文對照

b

 

 

TOP