烏色 ê 日頭

 

 

()

 

阿力倒返去了後,九降風猶原繼續 le 透,透 kah 庄仔內 ê 竹圍咿唓叫,竹尾棲仔都攏 qútd-qút 去,溪岸頂 ê 馬鞍藤 hōh 飛沙坮去,溪水退 kah 偆湒湒仔水 niahnyā

此款鬼天氣,正是荷蘭軍出兵 ê 好時機。阿敏王心內已經準備好,戰爭若無法度避免,保護庄裡人 ê 性命是祖靈交代 hōh ê 責任,為 dirh 安呢,決定遵守尹父親阿曼王 ê 教訓:「Mh-tāng hiai 外來 ê 人,規日冤家釀 (nîu)-債,cām 敵人變做朋友,大家親像親戚,親像兄弟姊妹安呢,相好做伙。」 

Zim'ma 阿敏王第一想 beh 知影 ê 是,zidzid 個范登堡到底是掠 dirh 啥乜理由 beh 來攻擊華武浪?若知影,purhdyā  ia 有和平解決 ê 機會;ia 荷蘭軍到底準備 beh 對水路來?抑是 beh 對阿力行過 ê 內面路來?Dirh 愛先知影 ziah 有法度對付。

 

10 月初 9 日,派去塭港 le 探查 ê 人,趕倒返來大庄報告講:荷蘭人 qīaqang 華武浪人明知影 hid 3 dīh 塭港 le 燒蚵殼仔灰 ê 明國人,是公司 ê 工人,也敢 kāh 尹攻擊,分明是 le kah 尹荷蘭人做對頭,beh kāh 華武浪人教示一下

其實,阿敏王早 dirh 知影,荷蘭人拄 le qōng 海島城 ê 沙坪 kah 福星堅砲台 ê 地基,需要大量 ê 殼仔灰,dīh 肖想海口仔港 ê 灰窯,ziah 是真正 ê 理由。

阿敏王決定派人去大員交涉,beh kāh 荷蘭人講明白:攻擊塭港 ê 明國人 ê 人不是華武浪 ê 人;為 dirh 雙方 ê 和平,同意荷蘭人進出海口仔港,來運搬所需要 ê 蚵殼仔灰。

12 日,詩仙瑪雍 hām  2 個長佬,受阿敏王 ê 差遣,來到塭港 ê 福星堅砲台,要求荷蘭 ê 守衛官彼登中尉引進,beh 去大員商館見范登堡長官。彼登中尉制止尹講:范登堡長官已經下令攻擊,連舢舨仔都攏動員齊備,除非交出 hiai 攻擊燒灰工人 ê 惡徒,若無,范登堡長官無可能聽恁辯解,不準瑪雍尹一行人去大員。

 

二日後,瑪雍尹一行人倒返來到大庄。

代志到 zid 個崁站,阿敏王開始了解 zid 個新來 ê 范登堡,比以前 ê 卡橫霸,明明是 le 起無 qang

阿敏王緊叫阿木去通知長佬 kah 議員、kah 各庄 ê 頭人來大庄集會。

到彼下晡,七個長佬 kah 十二個議員,cām 二十四庄 ê 頭人攏總到齊;阿木 kah 勇士營 ê -瑪悟,ia :尪姨婆阿甘瑪 kah 詩仙瑪雍嘛攏來到。 會議開始由詩仙瑪雍報告伊去福星堅砲台 ê 經過,kah 荷蘭軍已經準備船隻,lib-beh 對水路攻來 ê 情形,講 hōh 大家知影。續落去,由大家討論 beh 安怎來應付此場戰爭。

阿甘瑪 kah 瑪悟hām 二十四庄社 ê 頭人攏主張全力抵抗,死守華武浪大庄;阿甘瑪講伊已經得 dirh 戰神 Tapatiapsangah kah Akafuttasangah ê 指示,講hiai Azjiesloan 若敢踏過笨港溪來,beh 用無窮盡 ê 九降風來摳起一個砂崙,kā dùah 屯仔頭 ê 外汕尾。

瑪悟提議 kāh 荷蘭軍引入去西勢尾 ê 茅埔內底,利用九降風放火 kā 尹燒死

詩仙瑪雍和七個長佬講:敵人有火鎗 kah 大砲,zim'ma唆使一寡仔本島仔戰士來,būeh 用得懵懂。

六個議員贊成武力對抗,其他六個議員贊成採取卡安全 ê 步驟。

阿敏王 kānnā 恬恬聽眾 le 一句來一句去,無講半句話。伊心內 le 想:免用 kah 火攻,kānnā kāh 敵人引入去草林底,用箭 kah 標槍,隨個仔 kā-i 收拾 dànhsakbeh 贏此場戰爭,無啥乜困難。 Mhkurhzid Azjiesloan 對爪哇來 ê,尹 dīh 巴達維亞 ia 有一個根據地,會記得年仔麻豆人 kāh 荷蘭軍引入去溪水內,全數加以勦滅去了後,等巴達維亞 ê 援兵一到,麻豆社 dirh hōh 尹燒了了,殺死二百外人。尹後手有人、有火鎗、有大 kah 戰船,連 Hamada 都無法度尹,咱用弓箭 kah 鏢槍 ia 卡免講。準講 zid 場 kā 贏來,巴達維亞一定會派佫 卡多人來。若彼-tsūn-仔咧

阿敏王俹頭侺一下仔久,決定保護人命卡要緊。自安呢踦起身來,雙手 giafh kûan,宣告講:

「眾人聽好,荷蘭人若敢踏到咱華武浪 ê 土地來,咱 zim'ma 決定 beh 徹底抵抗,kāh 尹趕出去屯仔頭。咱 ê 祖靈有教示,戰爭 dirh 遵循咱華武浪勇士 ê 傳統,若見血 dirh 停戰講和。」

眾人 fuah 聲:

Le nesonesoTamada Boebos yaTamada Abin ya(哇噻!祖靈啊!阿敏王啊)

 

Hid 膺晚,尪姨婆阿甘瑪 cūah 眾人,集齊 dùah Tamagisangh 廟前 ê 大埕,跳舞、fuah 咻,求請戰神降臨,kāh ê 法力轉賜 hōh 華武浪 ê 勇士。仝 hid 個時-n,阿敏王招集阿木 kah 勇士營總掌瑪悟、kah 詩仙瑪雍,dīh odon  ê 大廳內 le 參詳代志。

瑪悟提議講:

「荷蘭人若 kah 是計畫 beh 對海路攻來,我 cūah 幾個仔勇士微 lai 去塭港,偷 kāh  敵人 ê 舢舨仔破壞 dànhsakhōh būe dàng 攻來。」

阿敏王 kāh 伊制止講:

「會來 ê,緊 zuah 慢都會來,咱 kāh 輸贏交 hōh 祖靈來決定,保護咱庄仔人 ê 活命上要緊」。

續落去,阿敏王發出三點指示:

1. 瑪悟負責:kā 庄仔人分做四隊,荷蘭人若攻來 ê 時,東營 ê 勇士保護第

一隊、西營保護第二隊、南營保護第三隊、北營保護第四隊,僻入預定

ê 樹林內底。

2. 照過去,荷蘭人一定會放火燒厝、燒米糧;命令阿木帶領中營 ê 勇士,

負責先 kāh 所有 ê 米糧撤走入去預定 ê 樹林內;會戰 ê 時,負責看守庄    

kah 拍火。

3. 咱猶原無 beh -sak 和平 ê 希望;命令詩仙瑪雍,荷蘭軍若來 ê 時,負

責去 kāh ê 誠意傳達 hōh 荷蘭軍 ê 頭目,要求談判。

 

Hid 過轉日,北方貓兒干社 ê 頭人 Tamako Aping 聽着消息,cūah 三個 mada來到大庄見阿敏王,講:貓兒干社 ê勇士願意參加 zid 場戰爭。阿敏王講:是 Gun 大庄 ê 人得失 dirh 荷蘭人,dirh Gun 大庄 êkahkī 來解決,不 tāng 連累貓兒干社 ê 兄弟。

隔轉日,規日飆飆叫 ê 九降風突然恬靜去。過午後,杜螺篤社 ê 二個頭人嘛講是聽 dirh 消息,cūah 五、六個 mada 來到大庄,嘛講尹杜螺篤 ê 勇士嘛 beh 參加 zid 場戰爭。阿敏王仝款講:大庄 ê beh kahkī 解決,仝款 尹謝絕返去。

19 日,天頂無一絲仔雲,hōh 九降風掃 kah tehteh ê 稻埕hōh秋日虎仔照 le kahna 一面鏡 le 發光。遠遠有看見大坪頂 ê le 燒菅蓁 ê 白煙,直直抽對藍色 ê 空中 qidlìh。這咁是人 le ê「風颱前 ê 恬靜」?

24日,風又佫開始 le 透。到 hid 暝,一眉眉仔半瞑月照 dirh Tamagsangah 神廟 ê 翹角 ê 時,有人聽見阿甘瑪 ia dīh 廟內 le 乞响 ê 聲。

 

hid 晚瞑,大員 ê 海島城內 ê 燈火光 pa-pà,范登堡長官 le 調兵遣將,準備明仔早起 beh 出發去攻打北方 ê 華武浪。尤紐斯牧師咂集來 ê Sideia 戰士嘛攏已經齊集 dīh 新港社,le 聽候范登堡長官 ê 命令。   

25日、26,連幾若日,有人來報告荷蘭軍 ê 動靜 hōh 阿敏王知影。華武浪大庄陷入極端緊張 ê 氣氛當中 le 等待一場 būeh ê 戰爭。  

28 日,有人看見荷蘭軍 ê 舢舨仔船通過笨港溪,駐紮 dīh 蔦松腳 ê 樹林底。仝 hid 下晡,有人看見尤紐斯牧師 cūah 一群本島仔戰士,嘛來到蔦松腳,進入樹林內。

29 日早起,牛擔灣 ê人看見有一個紅頭鬃的傳教師騎馬,cūah 一群攑槍攑鍥(keh) ê 本島人做頭陣,後面 dèh 一群紅毛兵,行對東北方去。

仝 hid 半暝,hid 個倒返去大武壟 ê 阿力 zoqk 來到華武浪,講伊 būeh 用得放 sak 朋友,kahkī bih le 敵人後壁。既然是安呢,阿敏王命令伊歸入阿木 ê 中營勇士。  

30半晝仔,dīh 下崿 (qok)-仔頂 le 遼望 ê 勇士,發現荷蘭軍已經來到下路頭,緊報 hōh 阿敏王知影。戰爭 dirh beh 開始啦!

阿木 cūah 中營 ê 勇士僻 dùah  Arorroan 後壁 ê 溝仔底,照阿敏王 ê 交帶,kānnā 準備 beh 救火,避免 kah 荷蘭軍作戰。

照計畫,阿敏王 cām 詩仙瑪雍, hōh 瑪悟 hām 一隊中營 ê 勇士保護 lepeh qidlih 崿仔頂 ê 樹林內看見荷蘭軍已經進入大庄 ê 圍仔內dīh 一陣 giafh giafh   ê 本島仔戰士 kah 一陣揹毛瑟鎗 ê 荷蘭兵後面,有五個騎馬 ê 軍官,中央是一個騎白花仔馬,手提眺鏡 ê,應該 dirh 是范登堡長官。

Niah-nyā瑪雍手 giafh 一枝檳榔葉,hōh 十二個東營 ê 勇士保護 le,行出樹林外,對崿仔頂落來到荷蘭軍 ê 面頭前,大聲 fuah 講:

Haar o chonamo Tama ta tamok o Horanayan ya請聽我大聲 kāh 你講,我詩仙瑪雍替 Gun 誠心誠意 ê 華武浪王來傳話 hōh偉大 ê 荷蘭將軍范登堡長官:Hiai 攻擊明國工 ê 歹徒已經逃走入去 dīh hobe (野外)請長官收兵倒返去,Gun 華武浪王答應若掠 dirh ê 時,一定會 kāh 尹送到海島城,由在長官 fuatd 落。為 dirh 表示 Gun  ê 忠實,我替 Gun 華武浪王 beh hōh 長官一枝檳榔葉 kah一領鹿皮,請你收起。Gun 華武浪人願意 kah 偉大 ê Horanayan 」,

「呯、呯、呯……!」

瑪雍 ê 話叨 ia būeh 講完,突然間一 zūn 鎗聲響起來,瑪雍 dirh 鎗倒地,紅血對伊 ê 胸崁仔噴出來。

跟隨 ê 勇士緊 beh kāk 瑪雍 救走,嘛相續中鎗倒落去;有一個勇士緊快逃走到崿仔腳 ê 海牡樹腳 ziah倒落去。Sùa 落去是滿天 ê 亂箭 kah 鏢槍親像田蛜 le 飛;荷蘭兵 cām hid 陣本島仔戰士 kahna 大水淹對大庄入來,瑪雍手中 ê 檳榔葉 hōh lap kah 碎鹽鹽去。

dirh 安呢,瑪悟 cām 跟隨 ê 勇士緊保護阿敏王,僻入去安全 ê 樹林底。阿敏王細聲講:

Aboe namo kakosi ya (神愿諒我呀)戰爭結束啦!」 

 

對華武浪人來講,zid場戰爭已經結束。因為照華武浪 ê 祖靈所定 ê 法律,戰爭 dirh 遵守 Boesum  ê 裁判,先見血 ê dirh 愛承認過失,停止抵抗。Mhkurh,對荷蘭軍來講,戰爭拄仔 ziah 開始,荷蘭步兵浴對大庄 ê 四大路入來,鎗聲砰砰叫,響到十月 ê 半天中 ni

尤紐士牧師踦 le 馬頂, dāgdag恬恬 le hiai 本島仔戰士,五拑 (qyî)- (kab)  le 搶瑪雍 cām hid 十二個華武浪勇士 ê  tokara (首級)。等 hiai 本島仔戰士 ê 搬、提 ê 提,kāh 庄仔內會值得 ê 物件搶 kah 空空空了後,范登堡長官下令放火。霎時間華武浪大庄陷入規遍 ê 火海內底。

dirh 火燒來到 Tamagisanggah 神殿,bih dīh 溝仔底 ê 阿力已經忍 (lún) būeh dîaucūah 一隊兄弟衝出去,tngh dirh 一隊 le 放火 ê 荷蘭兵,阿力眼精手快,一鏢 dirh kā 其中一個荷蘭兵仔射死;其他 ê人嘛同齊 kāh 鏢槍射出去,有二個荷蘭兵仔 kah 一個新港人中鏢死亡。

Ē--zūn niahnyā荷蘭兵 ê 火鎗 zîau 開,阿力和十幾個兄弟 dirh 鎗倒地。看 dirh 安呢,阿木緊衝出去 beh 救阿力 ê 時,嘛 dirh 鎗倒落去。偆 ê 緊逃走,僻入去附近 ê 樹林底。

 

荷蘭兵仔四界放火,大庄 ê 四大路規遍攏焯火起來,火舌 h 到竹尾 kûan,烏煙 hōh 風捲 le 親像一陣惡蛇,suān 對半天 qidlìh,遮 dirh 紅紅 ê 秋日仔,變成一粒 kahna 烏色 ê 日頭。

有一個 bih dīh 林投樹腳 ê Masini (老婦人)  fuah 聲講:

Oob no Littar da (烏色 ê日頭 啦 )復仇 ê Sarasanosangh dà

Mahkurh一目瞬 (sud)- (lê) niahnyā,烏煙湠開,烏色 ê 日頭又佫回復原來hid 粒紅紅 ê 秋日仔dīh 烏煙縫 le bùn bùn 去。

華武浪人所信 ê「復仇 ê 神」無出現,連阿甘瑪所預言 ê 戰神嘛都攏無出現,kānnā 有竹-qo 焯火 le 爆裂 ê pín-póng 叫,kah 猙牲仔 hōh 火燒 kah 嘰嘰 ê 聲,濫雜 dirh 大人 kah gin'na le 哀叫 ê 聲,響到下路頭 ê 五里亭外。

 

到彼日 ê 半晡,華武浪大庄已經燒 kah 差不多啦,范登堡長官 ziah 命令全軍撤離,收拾 hid 三個 hōh 華武浪勇士射死 ê 步兵 ê 屍體,載 le 馬巴脊頂,翻頭倒返去蔦松林,去坐尹 ê 舢舨仔船,順原路倒返去大員 ê 海島城。Hiai 本島仔戰士嘛各人 (pāy dirh 各人 ê 戰利品,四散倒返去各人 ê 庄社。

 

荷蘭軍返去到塭港灣 ê 時,華武浪 ê 人 ia būeh kah 大火拍熄。火 hōh 九降風吹 le kah 規四界;阿敏王 ê odon 燒去,Arorroan 嘛燒去,連 Tamagisangh 神殿嘛燒燒去,規庄攏燒了了去。

有幾個仔華武浪人 būeh 顧得拍火,厝前厝後 le 走尋尹 ê 親人,攏總尋 dirh 二十五個 botorro (無頭屍體),隨個仔 kā 尹扛來 hēh- dùah Tamagisangh 神殿 ê 大埕。

阿敏王 cūah 勇士營總掌瑪悟 cām 尪姨婆阿甘瑪,隨個仔點看清楚:

攏嘛是:詩仙 Tamarima Li Mayon

攏嘛是:中營總管 Tama Li Abock

攏嘛是:中營勇士 Tama kou Alatt-搭卡里揚人

攏嘛是:東營勇士 Tamata Li Takolen

攏嘛是:東營勇士 Tamata Li Kawadat

攏嘛是:東營勇士 Tamata va Obangah

攏嘛是:東營勇士 Tamati Nau Atoa

攏嘛是:東營勇士 Tamarima Go Akai

攏嘛是:東營勇士 Tamati ka Tang Matong

攏嘛是:東營勇士 Tamari ma Li Aliuwa

攏嘛是:東營勇士 Tamai va Li Azaiya

攏嘛是:東營勇士 Tamai va Li Maata

攏嘛是:東營勇士 Tamai va Li Masie

攏嘛是:東營勇士 Tamai va Li Vintogah

攏嘛是:東營勇士 Tamai va Li Takokaie

攏嘛是:中營勇士 Tamai va Li Adok

攏嘛是:中營勇士 Tamai va Li Tozaie

攏嘛是:中營勇士 Tamai va Li Aphaa

攏嘛是:中營勇士 Tamai va Li Takovun

攏嘛是:中營勇士 Tamai va Li Atoato

攏嘛是:中營勇士 Tamai va Li Masen

攏嘛是:中營勇士 Tamai va Li Akoe

攏嘛是:中營勇士 Tamai va Li Malutlut

攏嘛是:中營勇士 Tamai va Li Maakoa

攏嘛是:中營勇士 Tamai va Li Sakoa

 

阿甘瑪隨個仔 kāh 尹點一滴對華武浪溪 ír ê 水,kāh 尹淨身,hōh ê 靈魂 ē-dàngh 平安倒返去 Tamagisangh ê Taton (國度),去 cām 祖靈 dùah 做伙。

阿敏王ziah佫隨個仔 kāh ê 手股頭 ni 縛一條 sakaboa (山芙蓉) ê 麻絲帶做記認;hōh beh 返來出世做華武浪 ê kyáa- ê ziah būeh 行不 dirh 路去。

這一暝,華武浪大庄陷入悲哀 ê 聲中,眾人手牽手,圍 le 死者 ê 身軀邊,跳踊、哀哮到天光,ziah kāh 尹坮 dùah 田洋崙東旁 ê 墓地。

 〈繼續〉

 

1 2 3 4 5 6 頭頁