烏色 ê 日頭

 

 

()

 

Hid 日 ê 半暝後,尪姨婆阿甘瑪 kahkī 一個 veh qidlī 北勢頭山 ê Poteton 崙頂,dīh 盡北、上 kuân ê 所在排設一個祭壇。祭壇 ê qō-lìnhdńg 插五色旗,中央 cāih 一支 kuânh-kuâ ê 黑令旗;頭前豎 (a) 祖靈柱,祖靈柱前供獻一罈醪瓏 (laulong) cām 五味碗 kah 一仙稻草紮 ê 替身仔,邊仔插一支 Pariso-zino (作法 ê青銅刀 )

阿甘瑪披頭散髮,踦 le 祖靈柱頭前,手捧一碗醪瓏連碗拋 qid 半空中,雙手伸直 giafh kuân-kuân,面向天 le 乞响;聲聲 aiyang ya,聲聲 Boesum ya

Ō-aiyang ya (哦,我傷心呀)

Tamata Boesum ya,天啊!

ino kurierulang ya (請聽我哀苦啊)

勇士 ê le 流,

  ê 目屎四喃垂,

我不愿啊!不愿 hiai Azjiesloan

Guan  ê 父母  le 尋無 kyá

kyá l e 尋無

尋無親人

 

Ō-aiyang ya

天啊!

dag  

hōh你一罈醪瓏  kah 五味碗,

求你 hōh 我你 ê 力,

beh hōh 可惡 ê Azjiesloan 無命!

 

阿甘瑪 kāh hid 罈醪瓏倒落去黑令旗腳,kāh 五味碗拋向半天:

Ō-aiyang ya

namo Tamagisangh ya

請聽我哀苦啊,

不愿啊!我不愿 hiai  Azjiesloan

Guan  ê 庄,

Guan  ê don

Guan  ê baboya()  kah talo(芋仔)  

koh kāh ê 神殿燒去。 

 

Ō-aiyang ya

祖靈啊!

dag

hōh 胭脂 kah 紅裙,

hōh ê 力,

beh hōh 可惡 ê Aziiesloan 無命!  

阿甘瑪 kāh 伊嘴唇 ê 胭脂抹 dùah 祖靈柱,kāh 身穿 ê 紅裙褪起來,hed 對半空中去:

Ō-aiyang ya

請聽我哀苦啊,

namo Takarpadasangh(南方 ê )

dag

hōh 一支金鯉魚,

hōh ê 力,

beh hōh可惡 ê Azjiesloan 無命!  

阿甘瑪 kāh 伊頭插 ê 一支金鯉魚,拋向南方 ê 半空中去,佫繼續 le 乞响:

Ō-aiyang ya

請聽我哀苦啊,

namo Takatiapsangh yaAkafuttasangh ya二位戰神啊!  

dag

hōh ê卑那挲 (腕鐲) kah一綰 kanangkang (金琉璃珠)

hōh ê 力,

beh hōh 可惡 ê 范登堡無命!

 

阿甘瑪 kāh 手掛 ê 一對卑那挲 kah 一綰金琉璃珠 vak 起來,拋對北方 ê 半空中去,ziah 佫繼續 le 乞响

Ō-aiyang ya

烏色 ê 日頭啊!

Sarasanosan ya!復仇 ê 神啊!

dag

hōh 我善良 ê 靈魂,

hōh ê 力,

beh hōh 可惡 ê 范登堡無命!

 

阿甘瑪 hènh 開伊 ê 外衫,kāh ê 胸仔 làu 出來,雙手 giafh kuâ踦向北方,繼續 le 乞响:

Aiyang ya

復仇 ê 神啊!

dag

hōh 純潔 ê 貞操,

出現,

ê Samiaina-aga(長矛)

刺入范登堡 ê 心曹

為華武浪人報仇 

阿甘瑪用手 liah 身穿 ê 衫仔褲,顯出伊規身軀褪白白,雙腳 tíi 開開,踦向北方,繼續 le 乞响:

Aiyang ya  

復仇 ê 神啊!

dag

hōh 可憐 ê 一條命,

hōh ê 三魂七魄,

kāh 我變做一個惡鬼,beh lai 尋范登堡討命!

beh lai 尋范登堡討命!

beh lai 尋范登堡討命

 

阿甘瑪用檳榔菁仔 ê kāh 伊面抹黑黑,(sâg)牙裂嘴,發出淒凊 ê 笑聲:

Hehhehhehheh 

Hehhehhehheh

 

Ē--zūn niahnyā,黑令旗頂起一 zūn 捲螺仔風,阿甘瑪用倒手 kā 替身仔提起來纜 le 胸前,正手拔出青銅刀力插 tàngh 過替身仔 ê 胸仔位,深深插入伊 kahkī ê 心曹。

血對阿甘瑪 ê 胸崁噴出來,透過替身仔的心曹流出來,滴落去土腳兜。阿甘瑪 ê 嘴內又原 ia le 乞响:

kāh 我變做惡鬼,

beh lai kāh 范登堡討命!  

beh lai kāh 范登堡討命! 

beh lai kāk 范登堡討命!  

 

阿甘瑪慢慢仔倒落去祭壇中央,嘴 ni 又原 ia le 乞响:

kāh 我變做惡鬼,

kā 我變做惡鬼, 

beh lai kāh 范登堡討命!

b e h  l a i  k ā ……

命!  

 

阿甘 ê na na 細聲,目睭前一 zūnh zūn 一直烏暗來Dīh 黑暗中阿甘 dirh 北方 ê 海中浮出一粒烏色 ê 日頭,dīh 半空中發出烏色 ê 光芒,旋轉、滾軋,變成一道黑影,飛對南方去。 

 

 

()

 

隔轉日早起,有新港社 ê 人看見一支黃金色 ê 丈二鏢槍,飛對海島城 ê 菱堡入去。荷蘭長官范登堡拄 dīh ê 辦公聽 le 飲勝利酒,忽然一 zūnh 心曹絞痛,口吐鮮血,一命嗚呼哀哉,死 le 大員 ê 海島城。    

〈完〉

  

1 2 3 4 5 6 頭頁