ê  角度

 

《台文戰線》每期都有刊出 būe êh 詩,就「話」êh 角度來講,林文平 先生 êh 詩讀起來順口,符合台語 êh 語感 kah 語音習慣。我 cām 林文平 先生不 sir bad,不知伊是佗一年次 êh 人,不知伊是何方人氏,稱呼伊「先生」卡 būeh 失禮,雖然我心內知影林先生一定比我少年真多。

所謂「話 ê 角度」是講:寫成「文」êh ia 是文章,透過朗讀,一般人攏聽會 bad 其中每一句話,ēh-dàngh 了解其中連貫 êh 意義 êh 角度

Zid êh《台文戰線》有林文平先生第二遍完成台灣全國走透透記念寫 êh 詩,『有一日我若老去』:

有一日我若老去

妳敢會來共我送

你直接應講

因為妳會驚我放祙落心

無發度安心行人生最後這段路

 

毋過,妳閣講

你會偷偷仔拗真濟紙鶴

閣寫真濟真濟的台語詩句

來為我祝福

 

我講妳心肝真雄

妳按呢做會閣較予我放祙落心

愈行愈祙開跤

妳規面撓疑

問我欲按怎做才會予我安心

我講,揣一陣人

四界去走揣我留佇島嶼

上大上深的跤印

範勢佇恆春鵝鑾鼻

範勢佇南投日月潭

範勢佇基隆港

範勢佇玉山尾

 

若揣著了後

繼續閣揣一陣人

(上好是序細後輩)

去走揣恁這逝(tsuā)路留佇島嶼

上大上深的跤印

範勢佇台南安平

範勢佇彰化鹿港

範勢佇花東海岸

範勢佇愛河邊

 

你唯我的肩胛頭

輕輕仔拍一下,講

我無愛你老去

咱這馬著做伙來去頓(tńg)

上大上深的跤印

 

Dīh zia 用字 êh 問題 màih 討論,代先走入我目睭內 êh 是伊 êh  題目『有一日我若老去』其中 êh老去zid  句話。『老去』是一句完成形動詞,屬「敬諱語」,通常用 dīh 表示尊長者「死去」,親像尾仔第 3 行「我無愛你老去」。照 zid 首詩 êh 內容,「若死去」êh 人是作者 kahkīkahkī kahkī 使用「敬諱語」kahna 無真適當,直接用「我若死去」卡 būeh 一看 kahna le 講「年歲老」êh 時。

 

三段尾 êh

 

範勢佇恆春鵝鑾鼻

範勢佇南投日月潭

範勢佇基隆港

範勢佇玉山尾

 

 kāh 尾仔第 2 行「範勢佇基隆港hām 尾仔第 3 行對調,hōh「南」對「北」,「水」對「山」對起來,可能會佫卡順口 siakpah。雖然,新詩無一定愛押對,會用得打破束縛自由馳騁(tidtg)he 是講不免刻意押對;不是刻意 êh、順理成章 êh 無啥乜不好。

 

範勢佇恆春鵝鑾鼻

範勢佇基隆港

範勢佇南投日月潭

範勢佇玉山尾

 

末尾第二行 êh:「咱這馬著做伙來去頓(tńg)ê這馬kah來去頓ê」;

先講「這馬」:照林先生 êh 用字習慣,「這馬」讀做: zid-má (台羅:tsit-má),根據實際觀察,台語 êh 音韻體係中,接 dīh [ t ] 入聲後面不 bad  [m] 開頭 ê 語,因為違逆發聲時 êh 口部運動習慣,無法度連接發音,通常都攏會發生音變,比喻「鯽仔」(zid-lá)、「竹仔」(dek-gá),「蚶仔」(hām-má)、「柑仔」(kām-má)《台日大辭典》上卷第 4 (四、音變) kah 真清楚Zid êh 正確發音應該是 zim-má 不是 zid-má,若改用 ēh-dàngh 直接發音 “zim-má” êh 符號,比較卡好。這是語音 êh 問題,不是用字 êh 問題。

佫來是「來去êhêh 問題。我 dīh 長青學院教台語課 êh 時,常常有新住民學生問講:「台語好難啊!『要去』不說『要去』為甚麼要說『又來又去』?其實 zid 句「ê 發音是 “lài ” hām(lâi) êh 進行調 (變調) 仝款 ziah 會發生誤解。

“lài ” 原來是一句南島語詞,「êh 意思,如:阿美族語:kako ta lai Puson (我要去台東),越南語 “lai ” ()dīh 台語是一個限制動詞,限制用 dīh 第一人稱單、複數自動詞。比喻:

beh lai 台北。

Gun beh lai 學校。

lài

等咧我 ziah lài

lài 去」是「去」 êh 重複使用,南島語詞混合漢語詞 êh 混合詞。借用「來」字語意 būeh ,這是語意 êh 問題,嘛不是「字」êh 問題。

楊秀芳教授認為「來去」 êh「來」表示「即將êh 意思,忽略關連詞語 êh 實際觀察,比喻:

lài 去。

zim’ma lài 去。

我明仔日 ziah lâi 去。

仝行  來去頓êh」原注音 (tńg),本音是 (tg)(tńg) 是變調,kah回去êh (tńg) 仝音調,容易發生錯誤。詳細觀察 (tg) êh 變調,其實是變做 (tg) êh 半調,比 (tńg) 卡短 êh 調;注本調,ia 是注變調,ia 是另外設計一個 ēh-dàngh 直接 kāh 音讀出來 ê 方法,比喻 (tgh),有討論 êh 空間。

Aūhfûe: 

* Mail hō Gua:

TOP