˙A

老牛拖車啦!

 

《台文戰線》季刊是現下發行上多,上好 êh 一本台語文雜誌。先 dūrsīah《台文戰線》êh 天兵天將!Loolat là!!

《台文戰線》第 24 期夯頭有方社長耀乾教授 êh 『台語文學的內部敵人』,講有 11 種內部敵人,對台語文學運動 êh 傷害比外部 êh 敵人佫卡大,fuah 聲叫大家用心觀察,離開 zid 款人,「呸捨」zid 款人。

佳哉啦!我不是台語文學內部 ê 人,嘛不是外部 ê 人,準講我是方教授所列出 êh 11 種人內底 êh 一種,嘛無資格做方教授所l êh『台語文學的內部敵人』,希望《台文戰線》êh 天兵天 mh tāng kāh 我「呸捨」,mh tāng kāh 我放孤鳥。

不知方教授到底受 dirh êh 委屈ziah 會提出 ziahnii êh 指控。直到目前,台語文學 zid 條路 ia 是一條艱難佫孤單 êh 路,行 zid 條路 êh 人算算咧,màih 講是一百個人,恐惊仔連 50 個人都 ia 無到,照方教授 êh 話,有 11 種「內部敵人」,一種 kānnā 出一個 dirh 好,dirh 11 個「內部敵人」,5 個台語文學工作者 dirh 有一個傷害 kahkī êh「敵人」,比例 kûan kah 比福島 tsunami  êh 傷害佫卡嚴重,佫卡惊人。

不過,想倒 dńg 來,產生 ziahnii êh「內部敵人」,這恐倞仔不是 kānnā「敵人」êh 問題,惊仔台語文學自身有啥乜問題,ia 是方教授 kahkī 有啥乜問題,或者三方面 kalakkahcah êh 問題。

方教授 êh hōh 我心惊惊;hōh 我想起母語復權運動做 kah 90 年代,開始有人夯出「語言學者」êh 權威,排斥民間事工者 êh 參與,譏笑民間事工者「不 bad 語言學,便當食食咧恬恬 dńg 去」。結果,復權運動 ia būeh 成功激起全民 êh 關心 kah 認同,提早熄火,進入象牙搭內成做「語言學者」研究 êh「顯學」,kah 民間社會隔離,漸漸失去民間社會 êh 關心 kah 支持。

身受完整學術訓練 êh 人,除了關蹛象牙塔內自我精進以外,本來 dirh 應該發揮影響力 hōh 大家相信,嘛愛接受別人 êh 質疑 kah 批評,用客觀 êh 資料 kah 方法來討論辨正。若 kānnā beh kāh 學術研究關倒返去象牙塔內,或者個人 êh 權威下面,到底是一種優越感,ia 是失去自信 êh -nhyâ

台語文學是新 êh 物件,回頭看這 20 年來 êh 台語文學,雖然有真大真大 êh 進展 kah 成果,講實在 êhia būeh 脫離摸索學習 êh 階段,十個人可能有十一種看法,意見多表示有真多人 le 做,爭執意味 le 關心 ê 人真多。若 kānnā dīh 圈仔內 le 你褒我、我謳你,顛倒不是好 êh 現象。

俗語講:嫌貨 êh ziah 是買貨 êh 人,有來看戲 êh  ziah 會嫌戲歹看,無來看戲 ê dirh būeh 管你戲好看 ia 不好看。老牛拖車,無拖 būeh 進前,大家繼續拍拼啦!

 

Aūhfûe: 

* Mail hō Gua:

TOP 

 

 ˙

˙

 

12月 2011

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31